Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE: 1 790 956,01

  • Rzeczowe aktywa trwałe: 1 790 956,01
  • Środki trwałe: 1 790 956,01
  • Budynki, lokale: 1 790 956,01

AKTYWA OBROTOWE: 77 901,60

  • Zapasy 1 842,49
  • Materiały 1 842,49
  • Należności krótkoterminowe: 33 492,50
  • Środki pieniężne: 42 566,61
  • Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 42 566,61

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Stan na 31.12.2017 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2018 - Edycja treści.

22-05-2017 - Edycja treści.

08-04-2016 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 689