Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z poźn. zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tekst rozporządzenia

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Tekst rozporządzenia

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-03-2014 - Edycja treści.

16-07-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 646