Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sprawy prowadzone w Gimnazjum

Obowiązek szkolny

 • rekrutacja do klas pierwszych,
 • ruch uczniów (zmiana szkoły),
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki,
 • upomnienia i wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sprawy administracyjne

 • zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, nauczanie indywidualne, zwolnienie z zajęć w-f, informatyki, nauczania drugiego języka),
 • wydawanie legitymacji szkolnych,
 • wydawanie kart motorowerowych,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw

Postępowanie w sprawach uczniowskich

 • wnioski do sądu rodzinnego,
 • pisma na policję,
 • skierowania do poradni,
 • Niebieska Karta

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość

 • raporty,
 • sprawozdania

Archiwum

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen,
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • dokumentacja ruchu uczniów,
 • protokoły Rady Pedagogicznej,
 • uchwały Rady Pedagogicznej,
 • protokoły i uchwały Rady Rodziców,
 • zarządzenia dyrektora szkoły.

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 140, poz. 987) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006) Za wydawanie duplikatów dokumentów pobierana jest opłata w wysokości:

 • Duplikat legitymacji szkolnej 9 zł
 • Duplikat świadectwa szkolnego 26 zł

Wpłaty dokonuje się w kasie szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2018 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 584