Guziki

Tryb działania

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Statut Szkoły

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków. Na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2016 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-03-2014 - Edycja treści.

18-07-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 608